Home>Photo gallery
HOKUSO


HOKUSO model 7260

2011/06/05
Omori-kaigan, KEIKYU Honsen line
HOKUSO model 7300

2011/06/04
Shin-banba, KEIKYU Honsen line
HOKUSO model 7500

2013/02/16
Kojiya, KEIKYU Kuko line
HOKUSO model 7800 (7300 type 2)

2013/02/16
Heiwajima, KEIKYU Honsen line
HOKUSO model 9000

2013/02/16
Umeyashiki, KEIKYU Honsen line
HOKUSO model 9100

2013/02/16
Omori-kaigan, KEIKYU Honsen lineHome