Home>Photo gallery
KEISEI


KEISEI model 3200

Model 3200 was built between 1964 and 1967, abolished in 2007.

2004/02/07, Keisei-takasago, Honsen line
Local train bound for Ueno
KEISEI model 3300, AoDen

Model 3300 was built between 1968 and 1972, this EMU was abolished in 2013.

This colour scheme is AoDen (1920's - 1980), repainted for KEISEI centennial.

2010/01/11, Shibamata, Kanamachi line
Local train bound for Keisei-takasago
KEISEI model 3300, AkaDen

Model 3300 was built between 1968 and 1972, this EMU was abolished in 2013.

This colour scheme is AkaDen (1960's - 1980), repainted for KEISEI centennial.

2010/01/11, Keisei-inage, Chiba line
Local train bound for Chiharadai
KEISEI model 3300, Fire Orange

Model 3300 was built between 1968 and 1972, this EMU was abolished in 2013.

This colour scheme is Fire Orange (1980 - 1993), repainted for KEISEI centennial.

2010/01/31, Keisei-takasago, Honsen line
Local train bound for TsudanumaHome